Bí thư 

Nguyên Văn Hiệp

 

 

 

Phó Bí thư Thường trực

Lâm Ngọc Thu

 

 

 Phó Bí thư

Huỳnh Quốc Tuấn

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

2. Đồng chí: Lâm Ngọc Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường

3. Đồng chí: Huỳnh Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

4. Đồng chí: Võ Văn Phong, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường

5. Đồng chí: Võ Tấn Lực, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

2. Đồng chí: Lâm Ngọc Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường

3. Đồng chí: Huỳnh Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

4. Đồng chí: Võ Văn Phong, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường

5. Đồng chí: Võ Tấn Lực, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường

6. Đồng chí: Nguyễn Văn Tài, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch HĐND phường

7. Đồng chí: Nguyễn Thành Bi, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch UBND phường

8. Đồng chí: Lê Đức Toàn,, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chỉ huy trưởng Quân sự phường

9. Đồng chí: Trần Văn Tới, Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Công an phường

10. Đồng chí: Trần Hoàng Chương, Ủy viên BCH Đảng bộ, Tổ chức - Kiểm tra Đảng ủy

11. Đồng chí: Đoàn Thị Thu Dung, Ủy viên BCH Đảng bộ, Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy

12. Đồng chí: Huỳnh Chi, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh

13. Đồng chí: Nguyễn Văn Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân 

14. Đồng chí: Phan Công Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn