Đảng ủy phường Hoài Tân tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, khóa XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy phường Hoài Tân tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, khóa XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025

Căn cứ Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ Thị xã, nghị quyết đại hội đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

 Đảng ủy phường Hoài Tân tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ Thị xã, nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025, Thực hiện kế hoạch số 91-KH/ĐU, ngày 04/4/2023 của Đảng ủy phường Hoài Tân. Ngày 26/5, Đảng ủy tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Tự Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, về dự và chỉ đạo hội nghị cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, văn phòng Thị ủy, Trung tâm chính trị bồi dưỡng thị xã.

Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động sâu sắc đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống của các tầng lớp Nhân dân nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thị ủy, điều hành quyết liệt của UBND thị xã và sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể thị xã mà đặc biệt là sự vào cuộc, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của toàn hệ thống chính trị trong phường và sự đồng thuận của người dân, nên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hoài Tân đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng đóng góp của khu vực thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp. Lĩnh vực sản xuất nông – lâm nghiệp có chuyển biến tích cực, từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chế biến nông sản và tổ chức sản xuất có liên kết trong khu vực nông thôn. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ; các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định và ngày càng được cải thiện; diện mạo đô thị đổi mới từng ngày. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền được củng cố, kiện toàn. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương luôn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hằng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Công tác cải cách hành chính gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực; trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị- xã hội từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay còn có những khó khăn, hạn chế như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ; chỉ tiêu khu phố sáng xanh sạch đẹp an toàn văn minh chưa đạt. Chất lượng lao động còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhưng thiếu bền vững. Tình hình tai nạn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tốc độ đô thị hóa, vệ sinh môi trường, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có mặt hiệu quả chưa cao; công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218; công tác vận động, thu hút tập hợp hội, đoàn viên tham gia hội họp, tiếp xúc cử tri còn thấp, xây dựng lực lượng nòng cốt chất lượng chưa đáp ứng tình hình hiện nay…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tự Hồng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hoài Tân đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời gợi mở những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Thị ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan, đơn vị trong phường tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra, gắn với thực hiện Chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (khóa XIV) nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, tập trung đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng, theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17 tháng 11 năm 2022 của  Ban Chấp hành Trung ương. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04 khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XIII gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Làm tốt công tác dân vận của Đảng gắn với dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về quốc phòng, an ninh, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Triển khai các biện pháp ngăn chặn làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tạo nền tảng ổn định để phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội.

Bốn là, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hoạt động của các kỳ họp. Đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi vào chiều sâu. Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, chú trọng tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

Năm là, kiên trì thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng đô thị văn minh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; phát huy tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao, đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn.

Sáu là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội theo hướng “gần dân, sát dân”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác giám sát phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ phường và góp phần thực hiện Nqhị quyết đại hội Đảng các cấp; Ban Chấp hành đảng bộ phường nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; để từ đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025./


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề