Đảng uỷ phường chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua dân vận khéo Đợt 2 năm 2024
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng uỷ phường chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua dân vận khéo Đợt 2 năm 2024

         Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/ĐU, ngày 25/01/2024 của Đảng uỷ phường Hoài Tân kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024 gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường; Kết luận của đồng chí chủ trì tại hội nghị đánh giá sơ kết công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo đợt 1/2024. Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới. Đảng ủy phường yêu cầu chi ủy, chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường, 07 tổ dân vận tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

            1. Khối vận chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận theo đúng tiến độ, chương trình, kế hoạch đề ra; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị rà soát nhiệm vụ, kịp thời đề xuất với cấp ủy để điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu công tác. Tăng cường nắm tình hình nhân dân kịp thời và đề xuất với cấp ủy giải quyết những vấn đề vướng mắc trong nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; chú trọng xây dựng và tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Cấp ủy, Chính quyền và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương năm 2024 .

Zalo

            2. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trên địa bàn phường: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Xây dựng "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tỉnh hình mới; Phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU ngày 13/11/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy (khóa XX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn thị xã trong tình hình mới"; Phong trào xây dựng thị xã Hoài Nhơn “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh" giai đoạn 2023-2025 theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy (Khóa XX), trọng tâm là xây dựng khu phố, tuyến phố “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”.

         Phát huy vai trò người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân để lắng nghe, giải quyết kịp thời vướng mắc trong công tác GPMB, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân gắn xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật các trường hợp lấn, chiếm đất đai, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng; nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện đảm bảo tiến độ GPMB.

Zalo

           Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể phường tích cực phối hợp với UBND phường tăng cường tuyên truyền, vận động hội, đoàn viên và Nhân dân về chủ trương của tỉnh, thị xã trong việc quản lý, xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất đai nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, thay đổi hành vi ứng xử và thượng tôn pháp luật của Nhân dân trên địa bàn phường. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giải phóng Mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của thị xã, phường góp phần thúc đẩy phát triển bền vững năm 2024. 

         3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án, đề án về xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, việc bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, bảo đảm an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... tổ chức các hội nghị phản biện xã hội chuyên đề, tham gia góp ý các dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát thi công và chất lượng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. Góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Zalo

Các tổ chức chính trị - xã hội phường chủ động tổ chức giám sát các nội dung thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; đề xuất biện pháp cụ thể, mô hình phù hợp để tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng khu phố văn minh gắn với phong trào thi đua của tổ chức mình.

             4. Duy trì, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong hệ thống chính trị ở cơ sở triển khai thực hiện Đề án thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường Hoài Tân năm 2024. Tuyên truyền, phổ biến đến hội đoàn viên nòng cốt và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác giảm nghèo năm 2024; Huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài phường để tham gia đóng góp, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình để nâng cao đời sống và giảm nghèo bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Zalo

         5. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 27 của BTV Thị ủy (khóa XX) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của thị xã; tích cực hưởng ứng chương trình chuyển đổi số; Chủ động, sáng tạo, có giải pháp chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị; nhất là các mô hình kinh tế số, xã hội số như: mô hình hành chính phụ vụ Nhân dân, tổ công nghệ số cộng đồng lưu động, "tổ công nghệ số hỗ trợ trực tuyến thực hiện dịch vụ công tại nhà"… tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tham gia xây dựng đô thị thông minh; tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của chính quyền cơ sở và cán bộ, công chức thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Zalo

           6. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm (30/4-1/5), (19/5), (2/9), (15/10) … Tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh (19/05/1890 – 19/05/2024) và 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024):

Zalo

- Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề 2024-2024. Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo kế hoạch số Kế hoạch 138-KH/ĐU, ngày 28/2/2024.

- Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Kế hoạch số 144 ngày 8/4/2024.

- Hưởng ứng "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024 theo kế hoạch số 140-KH/ĐU, ngày 14/3/2024.

- Tích cực tham gia Hội thi Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 theo kế hoạch số 141-KH/ĐU, ngày 18/3/2024.

               Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, UBND các ban, ngành phường, Mặt trận và các hội đoàn thể phường, các chi uỷ chi bộ, tổ dân vận trực thuộc cụ thể hóa sát đúng với tình hình đơn vị, khu dân cư; rà soát duy trì, nhân rộng các mô hình “ Dân vận khéo” còn hiệu quả, đồng thời đăng ký xây dựng các mô hình mới với nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh phường; thông tin lưu động; trang trí cổ động trực quan; tuyên truyền trên các bảng điện tử của phường./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề