V/v bán đấu giá Quyền khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ, các xã, thị trấn huyện Hoài Nhơn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v bán đấu giá Quyền khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ, các xã, thị trấn huyện Hoài Nhơn

  Công ty Đấu giá và Tư vấn Công Minh tổ chức đấu giáQuyền khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ tại 9 xã và TT.Bồng Sơn - Hoài Nhơn; rừng trồng từ những năm1996, 1997đến các năm 2005 - 2010; 

    I. Tài sản bán đấu giá:Tổng diện tích 99,52 ha, với dự kiến khoản 15.549,40m3, trong đó: gỗ dân dụng 6.017,4 m3 và 9.532 m3 gỗ nguyên liệu giấy, cụ thể từng khu vực, xã và liên xã, thị trấn .

    II. Tổng giá khởi điểm: 13.081.952.000 đ;(Mười ba tỷ, không trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm năm mươi hai nghìn đồng);

     Bán đấu giá tài sản trên được chia làm hai lần sau đây:

      1. Bán ngày tuần thứ I: có 4 đơn vị (gói ) đấu giá gồm:

1.1. Xã Hoài Sơn– Gỗ Keo lai, diện tích 7,88 ha; giá khởi điểm : 921.847.571 đồng;

Trong đó: - Khu vực I, khoảnh 1,2,3 tiểu khu 10,diện tích 5,62 ha; Giá khởi điểm: 628.026.647 đồng;

- Khu vực II, khoảnh 6, tiểu khu 7,diện tích 2,26 ha; Giá khởi điểm: 293.820.924 đồng

       1.2. Xã Hoài Châu Bắc– Gỗ Keo lai, DT: 4,10 ha; khoảnh 3, tiểu khu 30; giá khởi điểm : 211.071.432 đồng;

        1.3.  Xã Hoài Châu, xã Hoài Phú– Gỗ Keo lá tràm, diện tích 6,41 ha; tại khoảnh 6; tiểu khu 23A – xã Hoài Châu : diện tích: 4,81 ha, và tại khoảnh 4, tiểu khu 23 B –xã Hoài Phú, diện tích 1,60 ha; Giá khởi điểm : 796.834.350 đồng;

       1.4. Xã Hoài Thanh Tây– Gỗ Keo lá tràm, diện tích 3,01 ha; tạikhoảnh 2,4, tiểu khu 61 A; Giá khởi điểm: 559.535.419 đồng;

2.  Bán ngày tuần thứ II : có 5 đơn vị (gói ) đấu giá gồm :

2.1 Xã Hoài Hảo– Gỗ Keo lá tràm, diện tích 40,47 ha; tại khoảnh 1,2,3,4,5,6 tiểu khu 60 ; Giá khởi điểm: 6.601.562.377 đồng;

2.2. Xã Hoài Tân và thị trấn Bồng Sơn– Gỗ Keo lai, DT: 2,84 ha; khoảnh 3, tiểu khu 77 A vàGỗ Keo lá tràm, DT: 2,23ha,khoảnh 1, tiểu khu 77B; Giá khởi điểm: 537.105.265 đồng;

2.3.  Xã Hoài ĐứcKhu vực I, keo lá tràm; diện tích 7,4 ha; khoảnh 1, tiểu khu 96; Giá khởi điểm: 950.266.624 đồng;

2.4.  Xã Hoài ĐứcKhu vực II, keo lai, diện tích 7,69 ha, tại khoảnh 7, tiểu khu 96 và khoảnh 2,3, tiểu khu 106;Giá khởi điểm: 695.726.531 đồng;

2.5. Xã Hoài Mỹ– Gỗ Keo lá tràm, diện tích 17,49 ha; tạikhoảnh 3,4, tiểu khu 86, tạikhoảnh 4a, 7, tiểu khu 78B; Giá khởi điểm: 1.808.002.768 đồng;

    - Thời hạn khai thác chậm nhất đến ngày 01/12/ 2019

    III -Thời gian, địa điểm xem hồ sơ tài liệu, sơ đồ chi tiết đã phê duyệt rừng trồng, tại Ban QL rừng phòng hộ Hoài Nhơn; tại số nhà 05A, Hai Bà Trưng, TT. Bồng Sơn, Hoài Nhơn, niêm yết Thông báo bán đấu giá từ 8/ 6 /2019 đến ngày bán đấu giá;Ban QL rừng phòng hộ Hoài Nhơn; tại số 05A, Hai Bà Trưng, TT. Bồng Sơn, Công ty đấu giá và Tư vấn Công Minh, 400 Bạch Đằng, Quy Nhơn và UBND các xã, TT. Nói trên.

     - Thời gian xem thực địa tài sản: Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn,đưa khách hàng xem thực địa tài sản các ngày 19/6; ngày 20/6 và 21/6/2019.

    IV - Thời gian và địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước.

          -  Công ty Đấu giá và Tư vấn Công Minh bán hồ sơ tham gia đấu giá, trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày;

       -  Bán ngày tuần thứ I : Bán hồ sơ từ ngày thông báo BĐG đến 15g ngày 26/6/2019, kết thúc và tiếp nhận hồ sơ đăng kýđấu giá đến 16 giờ 30, cùng ngày tại Hội trường UBND xã Hoài Tân và  05A Hai Bà Trưng, TT. Bồng Sơn ( Dung Tân An).

       -Bán ngày tuần thứ II: Bán hồ sơ từ ngày thông báo BĐG đến 15g, ngày 03/7/2019, kết thúc và tiếp nhận hồ sơ đăng kýđấu giáđến 16giờ30, cùng ngày, tại Hội trường UBND xã Hoài Tân và 05A Hai Bà Trưng, TT. Bồng Sơn (Dung Tân An).

- Tiền đặt trước của ngườiđăng ký đấu giá nộp qua Ngân hàng vào tài khỏan Công ty TNHH DV Đấu giá và Tư vấn Công Minh, + Tài khoản số: 4300 20100 6501 tại Ngân hàng Aringbank –CN Bình Định;

+  Tài khoản số : 040 076 38 6260 tại Ngân hàng  TMCP Sacombank – CN Bồng Sơn

+  Tài khoản số : 116 000 127 845 tại Ngân hàng TMCP Công thương – CN Bình Định

V - Phươngthức đấu giátrả giá lên,thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp,với đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bằng bỏ phiếu trực tiếp. Bước giá vòng 2 trở đi, có thể điều chỉnh tăng bước giá, các mức sau: 10 triệu; 25 triệu; 40 triệu; 80 triệu và 100 triệu đồng/1 khu vực; xã; liên xã có khai thác gỗ rừng trồng.

VI - Thời gian, địa điểm bán đấu giá:

             - Bán ngày tuần  thứ I : 7 giờ, ngày 29/6/2019, tại HT- UBND, xã Hoài Tân.

                                          - Bán ngày tuần  thứ II : 7 giờ, ngày 06/7/2019, tại Hội trường UBND, xã Hoài Tân

Người trúng đấu giá thanh tóan đủ tiền mua tài sản thời hạn 5 ngày làm việc (trừ thỏa thuận khác) và ứng khoản tiền thế chân 10% giá trị tài sản trúng đấu giá, để đảm bảo việc khai thác ( ghi trong Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá);

VII  - Người có tài sản bán đấu giá:Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Nhơn.

Các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài địa phương có năng lực tài chính, có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá Quyền khai thác gỗ rừng trồng phòng hộnói trên phải nộp khoản tiền đặt trước, tiền phí tham gia đấu giá; bước giá, từng khu vực, xã, liên xãtrong phần phụ lục, kèm theo Thông báo bán đấu giá tài sản niêm yết tại các điểm như mục III nói trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Ban QLR,  huyện Hoài Nhơn; Công ty đấu giá và Tư vấn Công Minh - số 400, Bạch Đằng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 0256.3827 597; DĐ: 0914068690, 0913454095.Cty Dung Tân An số 5A, đường Hai Bà Trưng, thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, DĐ: 0974051408; 09059 552 39.

 

Nơi nhận                                                                                                          GIÁM ĐỐC

-Ban QLRPH huyện, Niêm yết

- UBND các xã, TT Bồng Sơn,

- Niêm yết tại Công ty và 05A Hai

Bà Trưng TT. Bồng sơn,

-Lưu HS,VT                                                                                                   Lê Công Tâm

 

 

     CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẤUGIÁTƯ VN CÔNG MINH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------------

 

PHỤ LỤC

Kèm theo Thông báo bán đấu giá tài sản số: 57/TB-ĐG&TVCM, ngày 06 tháng 6 / 2019

TT

Địa điểm rừng khai thác

Diện tích

Giá khởi điểm

Phí H/ sơ đấu giá

Tiền đặt trước

Bước giá

Ghi chú

I.

BÁN NGÀY TUẦN THỨ  I

   16g 30

 7g ngày

Ngày 26/6/2019,kết

29/6/2019, đấu  giá

thúc đăng ký,

tại  HT - UBND

nộp hồ sơ đăng ký;

xã Hoài Tân ;

 

 

1.1

Xã Hoài Sơn

7,88 ha

921.847.571 đ;

500.000đ/hs

159 triệu đồng

60 triệu đồng

Gỗ Keo lai,

1.2

Xã Hoài Châu Bắc

4,10 ha

211.071.432 đồng

200.000 đ/hs

42 triệu

15triệu đồg

Gỗ Keo lai

1.3

Xã Hoài Châu, xã Hoài Phú (Keo lá tràm)

6,41 ha

 

796.834.350 đồng;

500.000 đ/hs

159 triệu đồng

55 triệu đồng

H/Châu4,81ha, H/ Phú 1,60 ha

1.4

Xã Hoài Thanh Tây

3,01 ha

559.535.419 đồng;

500.000 đ/hs

111 triệu

40 triệu

Keo lá tràm,

II.

BÁN NGÀY TUẦN THỨ II

   16g 30

 7g ngày

Ngày 03/7/2019,kết 06/7/2019, đấu  giá

thúc đăng ký,

tại  HT - UBND

nộp hồ sơ đăngký

xã Hoài Tân ;

 

 

1.5

Xã Hoài Hảo

40,47 ha

6.601.562.377 đồng

500.000 đ/hs

1,00 tỷ đồng

365 triệu đồg

Keo lá tràm,

1.6

Xã Hoài Tân + Th/trấn Bồng Sơn

5,07ha

 

537.105.265 đồng;

500.000 đ/hs

107 triệu

40 triệuđồng

Keo lai,

Keo lá tràm,

1.7

KV I , xã  Hoài Đức

7,4 ha

950.266.624 đồng

500.000 đ/hs

 139 triệu đồng

65 triệuđồng

Keo lá tràm,

1.8

KV II, xã Hoài Đức

7,69 ha

695.726.531 đồng

500.000đ/hs

139 triệu đng

48 triệuđồng

 

1.9

Xã Hoài Mỹ

17,49 ha

1.808.002.768 đồng

500.000 đ/hs

329 triệu đồng

130 triệu đồg

Keo lá tràm,

 

Lưu ý:   Bước giávòng 2 trở đi, có thể điều chỉnh tăng bước giá, các mức sau: 10 triệu; 25 triệu; 40 triệu; 80 triệu và 100 triệu đồng/1 khu vực; xã; liên xã có khai thác gỗ rừng trồng;


Tác giả: Quyền khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ tại 9 xã và TT.Bồng Sơn - Hoài Nhơn; rừng trồng từ những năm1996, 1997đến các năm 2005 - 2010;      I. Tài sản bán đấu giá:Tổng diện tích 99,52 ha, với dự kiến khoản 15.549,40m3, trong đó: gỗ dân dụng 6.017,4 m3 và 9.532 m3 gỗ nguyên liệu giấy, cụ thể từng khu vực, xã và liên xã, thị trấn .     II. Tổng giá khởi điểm: 13.081.952.000 đ;(Mười ba tỷ, không trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm năm mươi hai nghìn đồng);      Bán đấu giá tài sản trên được chia làm hai lần sau đây:       1. Bán ngày tuần thứ I: có 4 đơn vị (gói ) đấu giá gồm: 1.1. Xã Hoài Sơn– Gỗ Keo lai, diện tích 7,88 ha; giá khởi điểm : 921.847.571 đồng; Trong đó: - Khu vực I, khoảnh 1,2,3 tiểu khu 10,diện tích 5,62 ha; Giá khởi điểm: 628.026.647 đồng; - Khu vực II, khoảnh 6, tiểu khu 7,diện tích 2,26 ha; Giá khởi điểm: 293.820.924 đồng        1.2. Xã Hoài Châu Bắc– Gỗ Keo lai, DT: 4,10 ha; khoảnh 3, tiểu khu 30; giá khởi điểm : 211.071.432 đồng;         1.3.  Xã Hoài Châu, xã Hoài Phú– Gỗ Keo lá tràm, diện tích 6,41 ha; tại khoảnh 6; tiểu khu 23A – xã Hoài Châu : diện tích: 4,81 ha, và tại khoảnh 4, tiểu khu 23 B –xã Hoài Phú, diện tích 1,60 ha; Giá khởi điểm : 796.834.350 đồng;        1.4. Xã Hoài Thanh Tây– Gỗ Keo lá tràm, diện tích 3,01 ha; tạikhoảnh 2,4, tiểu khu 61 A; Giá khởi điểm: 559.535.419 đồng; 2.  Bán ngày tuần thứ II : có 5 đơn vị (gói ) đấu giá gồm : 2.1 Xã Hoài Hảo– Gỗ Keo lá tràm, diện tích 40,47 ha; tại khoảnh 1,2,3,4,5,6 tiểu khu 60 ; Giá khởi điểm: 6.601.562.377 đồng; 2.2. Xã Hoài Tân và thị trấn Bồng Sơn– Gỗ Keo lai, DT: 2,84 ha; khoảnh 3, tiểu khu 77 A vàGỗ Keo lá tràm, DT: 2,23ha,khoảnh 1, tiểu khu 77B; Giá khởi điểm: 537.105.265 đồng; 2.3.  Xã Hoài ĐứcKhu vực I, keo lá tràm; diện tích 7,4 ha; khoảnh 1, tiểu khu 96; Giá khởi điểm: 950.266.624 đồng; 2.4.  Xã Hoài ĐứcKhu vực II, keo lai, diện tích 7,69 ha, tại khoảnh 7, tiểu khu 96 và khoảnh 2,3, tiểu khu 106;Giá khởi điểm: 695.726.531 đồng; 2.5. Xã Hoài Mỹ– Gỗ Keo lá tràm, diện tích 17,49 ha; tạikhoảnh 3,4, tiểu khu 86, tạikhoảnh 4a, 7, tiểu khu 78B; Giá khởi điểm: 1.808.002.768 đồng;     - Thời hạn khai thác chậm nhất đến ngày 01/12/ 2019     III -Thời gian, địa điểm xem hồ sơ tài liệu, sơ đồ chi tiết đã phê duyệt rừng trồng, tại Ban QL rừng phòng hộ Hoài Nhơn; tại số nhà 05A, Hai Bà Trưng, TT. Bồng Sơn, Hoài Nhơn, niêm yết Thông báo bán đấu giá từ 8/ 6 /2019 đến ngày bán đấu giá;Ban QL rừng phòng hộ Hoài Nhơn; tại số 05A, Hai Bà Trưng, TT. Bồng Sơn, Công ty đấu giá và Tư vấn Công Minh, 400 Bạch Đằng, Quy Nhơn và UBND các xã, TT. Nói trên.      - Thời gian xem thực địa tài sản: Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn,đưa khách hàng xem thực địa tài sản các ngày 19/6; ngày 20/6 và 21/6/2019.     IV - Thời gian và địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước.           -  Công ty Đấu giá và Tư vấn Công Minh bán hồ sơ tham gia đấu giá, trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày;        -  Bán ngày tuần thứ I : Bán hồ sơ từ ngày thông báo BĐG đến 15g ngày 26/6/2019, kết thúc và tiếp nhận hồ sơ đăng kýđấu giá đến 16 giờ 30, cùng ngày tại Hội trường UBND xã Hoài Tân và  05A Hai Bà Trưng, TT. Bồng Sơn ( Dung Tân An).        -Bán ngày tuần thứ II: Bán hồ sơ từ ngày thông báo BĐG đến 15g, ngày 03/7/2019, kết thúc và tiếp nhận hồ sơ đăng kýđấu giáđến 16giờ30, cùng ngày, tại Hội trường UBND xã Hoài Tân và 05A Hai Bà Trưng, TT. Bồng Sơn (Dung Tân An). - Tiền đặt trước của ngườiđăng ký đấu giá nộp qua Ngân hàng vào tài khỏan Công ty TNHH DV Đấu giá và Tư vấn Công Minh, + Tài khoản số: 4300 20100 6501 tại Ngân hàng Aringbank –CN Bình Định; +  Tài khoản số : 040 076 38 6260 tại Ngân hàng  TMCP Sacombank – CN Bồng Sơn +  Tài khoản số : 116 000 127 845 tại Ngân hàng TMCP Công thương – CN Bình Định V - Phươngthức đấu giátrả giá lên,thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp,với đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bằng bỏ phiếu trực tiếp. Bước giá vòng 2 trở đi, có thể điều chỉnh tăng bước giá, các mức sau: 10 triệu; 25 triệu; 40 triệu; 80 triệu và 100 triệu đồng/1 khu vực; xã; liên xã có khai thác gỗ rừng trồng. VI - Thời gian, địa điểm bán đấu giá:              - Bán ngày tuần  thứ I : 7 giờ, ngày 29/6/2019, tại HT- UBND, xã Hoài Tân.                                           - Bán ngày tuần  thứ II : 7 giờ, ngày 06/7/2019, tại Hội trường UBND, xã Hoài Tân Người trúng đấu giá thanh tóan đủ tiền mua tài sản thời hạn 5 ngày làm việc (trừ thỏa thuận khác) và ứng khoản tiền thế chân 10% giá trị tài sản trúng đấu giá, để đảm bảo việc khai thác ( ghi trong Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá); VII  - Người có tài sản bán đấu giá:Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Nhơn. Các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài địa phương có năng lực tài chính, có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá Quyền khai thác gỗ rừng trồng phòng hộnói trên phải nộp khoản tiền đặt trước, tiền phí tham gia đấu giá; bước giá, từng khu vực, xã, liên xãtrong phần phụ lục, kèm theo Thông báo bán đấu giá tài sản niêm yết tại các điểm như mục III nói trên. Mọi chi tiết xin liên hệ tại Ban QLR,  huyện Hoài Nhơn; Công ty đấu giá và Tư vấn Công Minh - số 400, Bạch Đằng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 0256.3827 597; DĐ: 0914068690, 0913454095.Cty Dung Tân An số 5A, đường Hai Bà Trưng, thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, DĐ: 0974051408; 09059 552 39.   Nơi nhận                                                                                                          GIÁM ĐỐC -Ban QLRPH huyện, Niêm yết - UBND các xã, TT Bồng Sơn, - Niêm yết tại Công ty và 05A Hai Bà Trưng TT. Bồng sơn, -Lưu HS,VT                                                                                                   Lê Công Tâm          CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẤUGIÁVÀ TƯ VẤN CÔNG MINH
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết