Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ

     Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016,

     Căn cứ Quyết định 1100/QĐ-SNN ngày 28/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc ‘‘Phê duyệt Hồ sơ và cấp phép khai thác rừng trồng phòng hộ năm 2018 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hoài Nhơn’’;

      Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 19/04/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá lô gỗ rừng trồng phòng hộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn tại một số xã trên địa bàn huyện Hoài Nhơn.

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hoài Nhơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Khai thác gỗ rừng trồng phòng hộgồm các nội dung sau:

            1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

                        Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hoài Nhơn.

                        Địa chỉ: Thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

                        Điện thoại: 02563 861782.

            2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Bán cây gỗ keo lá tràm, keo lai đứng tại rừng.

- Diện tích: 99,52 ha trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Nhơn.

- Tổng sản lượng:15.549,40m3;(Gỗ gia dụng: 6.017.4m3; Gỗnguyên liệu giấy: 9.532,00m3).

            3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

  •  Xã Hoài Sơn: Keo lai  - diện tích 7,88ha - Giá khởi điểm: 921.847.571 đồng.

            Trong đó:

-     Khu vực 1: Tạikhoảnh 1, 2, 3; tiểu khu 10; Diện tích 5,62 ha- Giá khởi điểm: 628.026.647 đồng.

-     Khu vực 2: Tạikhoảnh 6, tiểu khu 7; Diện tích 2,26 ha- Giá khởi điểm: 293.820.924 đồng.

  •   Xã Hoài Châu Bắc: Keo lai, diện tích 4,10 ha; Tại khoảnh 3 - tiểu khu 30 -          Giá khởi điểm: 211.071.432 đồng.
  •   Xã Hoài Châu và Hoài Phú: Keo lá tràm, diện tích 6,41 ha; Tại khoảnh 6, tiểu khu 23A -xã Hoài Châu: 4,81ha và tại khoảnh 4, tiểu khu 23B -xã Hoài Phú: 1,60 ha -Giá khởi điểm: 796.834.530 đồng.
  •   Xã Hoài Hảo: Keo lá tràm -  Diện tích 40,47ha;Tại khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6 -Tiểu khu 60 - Giá khởi điểm: 6.601.562.377 đồng.
  •   Xã Hoài Thanh Tây: Keo lá tràm, diện tích 3,01 ha -Tại khoảnh 2, 4 - tiểu khu 61A - Giá khởi điểm:  559.535.419 đồng.
  •   Xã Hoài Tân: Keo lai, diện tích: 2,84ha; Tại khoảnh 3 - tiểu khu 77a - Giá khởi điểm: 290.846.530 đồng.
  •   Thị trấn Bồng Sơn: Keo lá tràm, diện tích: 2,23ha; Tại khoảnh 1 -Tiểu khu 77b - Giá khởi điểm:  246.258.735 đồng.
  •   Xã Hoài Đức: Diện tích 15,09ha; Giá khởi điểm 1.645.993.156 đồng.

Trong đó:

-  Khu vực 1: Keo lá tràm, Diện tích 7,4 ha; Tại khoảnh 1 - tiểu khu 96; -Giá khởi điểm:  950.266.624 đồng.

-  Khu vực 2: Keo lai, Diện tích 7,69 ha; Tại khoảnh 7 - Tiểu khu 96 và Khoảnh 2, 3 - Tiểu khu 106; - Giá khởi điểm:  695.726.531 đồng.

  •   Xã Hoài Mỹ: Keo lá tràm, Diện tích 17,49 ha; Tại khoảnh 3, 4 tiểu khu 86; khoảnh 4a, 7 tiểu khu 78B - Giá khởi điểm:  1.808.002.768 đồng.

* Tổng giá trị khởi điểm để bán đấu giá: 13.081.952.337đồng. (Làm tròn: 13.081.952.000 đồng) (Mười ba tỷ, không trăm tám mươi mốt triệu,chín trăm năm mươi hai ngàn đồng chẵn).

            4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnbao gồm:

            a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

            b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

            c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợpquy định tại Thông tư số 45/2017TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

            đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháphoặc Sở Tư phápBình Định công bố;

            5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

            - Thời gian trước 17 giờ 00 ngày 14 tháng 05 năm 2019.

            - Địa điểm: Tại Văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn.

            Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp đấu giá tài sản biết tham gia thực hiện./.


Tác giả: 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:                         Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hoài Nhơn.                         Địa chỉ: Thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;                         Điện thoại: 02563 861782.             2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: - Bán cây gỗ keo lá tràm, keo lai đứng tại rừng. - Diện tích: 99,52 ha trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Nhơn. - Tổng sản lượng:15.549,40m3;(Gỗ gia dụng: 6.017.4m3; Gỗnguyên liệu giấy: 9.532,00m3).             3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  Xã Hoài Sơn: Keo lai  - diện tích 7,88ha - Giá khởi điểm: 921.847.571 đồng.             Trong đó: -     Khu vực 1: Tạikhoảnh 1, 2, 3; tiểu khu 10; Diện tích 5,62 ha- Giá khởi điểm: 628.026.647 đồng. -     Khu vực 2: Tạikhoảnh 6, tiểu khu 7; Diện tích 2,26 ha- Giá khởi điểm: 293.820.924 đồng.   Xã Hoài Châu Bắc: Keo lai, diện tích 4,10 ha; Tại khoảnh 3 - tiểu khu 30 -          Giá khởi điểm: 211.071.432 đồng.   Xã Hoài Châu và Hoài Phú: Keo lá tràm, diện tích 6,41 ha; Tại khoảnh 6, tiểu khu 23A -xã Hoài Châu: 4,81ha và tại khoảnh 4, tiểu khu 23B -xã Hoài Phú: 1,60 ha -Giá khởi điểm: 796.834.530 đồng.   Xã Hoài Hảo: Keo lá tràm -  Diện tích 40,47ha;Tại khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6 -Tiểu khu 60 - Giá khởi điểm: 6.601.562.377 đồng.   Xã Hoài Thanh Tây: Keo lá tràm, diện tích 3,01 ha -Tại khoảnh 2, 4 - tiểu khu 61A - Giá khởi điểm:  559.535.419 đồng.   Xã Hoài Tân: Keo lai, diện tích: 2,84ha; Tại khoảnh 3 - tiểu khu 77a - Giá khởi điểm: 290.846.530 đồng.   Thị trấn Bồng Sơn: Keo lá tràm, diện tích: 2,23ha; Tại khoảnh 1 -Tiểu khu 77b - Giá khởi điểm:  246.258.735 đồng.   Xã Hoài Đức: Diện tích 15,09ha; Giá khởi điểm 1.645.993.156 đồng. Trong đó: -  Khu vực 1: Keo lá tràm, Diện tích 7,4 ha; Tại khoảnh 1 - tiểu khu 96; -Giá khởi điểm:  950.266.624 đồng. -  Khu vực 2: Keo lai, Diện tích 7,69 ha; Tại khoảnh 7 - Tiểu khu 96 và Khoảnh 2, 3 - Tiểu khu 106; - Giá khởi điểm:  695.726.531 đồng.   Xã Hoài Mỹ: Keo lá tràm, Diện tích 17,49 ha; Tại khoảnh 3, 4 tiểu khu 86; khoảnh 4a, 7 tiểu khu 78B - Giá khởi điểm:  1.808.002.768 đồng. * Tổng giá trị khởi điểm để bán đấu giá: 13.081.952.337đồng. (Làm tròn: 13.081.952.000 đồng) (Mười ba tỷ, không trăm tám mươi mốt triệu,chín trăm năm mươi hai ngàn đồng chẵn).             4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnbao gồm:             a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;             b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;             c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợpquy định tại Thông tư số 45/2017TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.             đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháphoặc Sở Tư phápBình Định công bố;             5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.             - Thời gian trước 17 giờ 00 ngày 14 tháng 05 năm 2019.             - Địa điểm: Tại Văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn.             Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp đấu giá tài sản biết tham gia thực hiện./. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Nhơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề

Nội dung đang cập nhật...